Press Release

အစိုးရတစ္ရပ္တည္းက ေထာင္လည္းခ်၊ လြတ္ျငိမ္းလည္းေပး

(သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္)24 April 2019, London, UK – Burmese Muslims and ethnic Rohingya were among those missing from the more than 9,000 prisoners pardoned last week by Burma’s President Win Myint to mark the annual Thingyan festival.

၂၀၁၉၊ ဧၿပီ ၂၄။ လန္ဒန္၊ ယူေက။ သႀကၤန္ႏွစ္သစ္ကူးအထိမ္းအမွတ္အေနျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္သမၼတဦး၀င္းျမင့္၏ ျပစ္ဒဏ္လြတ္ျငိမ္း သက္သာခြင့္ေပးခဲ့ေသာ အက်ဥ္းသား ၉၀၀၀ေက်ာ္တြင္ ျမန္မာမြတ္စလင္မ်ားႏွင့္ ရိုဟင္ဂ်ာလူမ်ိဳးမ်ား ပါ၀င္ျခင္းမရွိေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။

The Burmese government regularly grants pardons—not to be confused with amnesty—to coincide with the Buddhist New Year, largely to those serving sentences for minor drug offenses. Only two political prisoners were sent home this year, according to the Assistance Association for Political Prisoners and multiple media reports. There are hundreds remaining behind bars.

ျမန္မာအစိုးရအေနျဖင့္ ဗုဒၶဘာသာႏွစ္သစ္ကူးႏွင့္တိုက္ဆိုင္ၿပီး မူးယစ္ေဆးမႈျဖင့္အက်ဥ္းက်ေနသူ အက်ဥ္းသားအမ်ားအျပားကုိ လြတ္ျငိမ္းသက္သာခြင့္ေပးေလ့ရွိသည္။ ယခုႏွစ္တြင္ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသား ၂ ဦးသာ အိမ္ျပန္လာႏုိင္ခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ ရာႏွင့္ခ်ီေသာ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ား က်န္ရွိေနေသး ေၾကာင္း ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြဲ႕(AAPP)ႏွင့္ မီဒီယာမ်ား၏ ေဖာ္ျပ ခ်က္အရ သိရသည္။

The Burma Human Rights Network (BHRN) reminds international actors that the practice of “New Year pardons” is itself indicative of the highly centralised power structure that persists in Burma. BHRN opposes a system in which those persecuted by the state are forced to rely on the “forgiveness” of this same state in order to be granted the freedom it took from them.

ႏွစ္သစ္ကူးလြတ္ၿငိမ္းခြင့္ေပးျခင္းသည္ ဗဟိုကခ်ဳပ္ကိုင္မႈစနစ္ကို ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဆက္လက္ လြန္ကဲစြာက်င့္သုံးေနျခင္း၏ ျပရုပ္ျဖစ္ေၾကာင္း ႏုိင္ငံတကာမွလႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္သူမ်ားကုိ BHRN က အသိေပးလုိသည္။ အစိုးရ၏ ႏွိပ္ကြပ္ဖမ္းဆီးခံရသူတို႔မွာ သူတို႔၏လြတ္လပ္မႈအတြက္ ယင္းအစုိးရ၏ "ခြင့္လႊတ္ျခင္း”အေပၚ၌သာ အလြန္အမင္းမွီခိုအားထားေနရသည့္ အဆုိပါစနစ္ကို BHRN မွ ဆန္႔က်င္သည္။

“The National League for Democracy government calls its pardons a humanitarian gesture. However, a greater show of humanity—and justice—would be to repeal discriminatory laws and to actively address the structural inequalities that cause thousands of vulnerable people to be imprisoned in the first place,” BHRN Executive Director Kyaw Win said.

"အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္အစိုးရသည္ လြတ္ျငိမ္းခြင့္ကို လူသားခ်င္းစာနာမႈ၏ အရိပ္ အေယာင္အျဖစ္ျပေနေသာ္လည္း တကယ့္လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈရွိေစရန္ႏွင့္ တရားမွ်တမႈ ေဖာ္ေဆာင္ေစရန္ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈရွိသည့္ ဥပေဒမ်ားကိုပယ္ဖ်က္ရန္လိုအပ္တယ္။ ခုခံႏုိင္စြမ္းမရွိသည့္ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာ ျပည္သူမ်ားကို ခ်က္ခ်င္းဖမ္းဆီးေထာင္ခ်မႈမ်ားျဖစ္ေစတဲ့ လုပ္နည္း လုပ္ဟန္ အလြဲမ်ား၊ မမွ်တမႈမ်ားကိုလည္း အေရးတယူ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းဖုိ႔လိုပါတယ္" ဟု BHRN ၏ အမႈေဆာင္ဒါရိုက္တာ ဦးေက်ာ္၀င္းက ေျပာသည္။

These laws include Article 17(1) of the Unlawful Associations Act, Section 66(d) of the Telecommunications Law, the Peaceful Assembly Law, various sections of Burma’s colonial-era Penal Code, and the so-called “Protection of Race and Religion” Laws.

အဆိုပါဥပေဒမ်ားတြင္ မတရားအသင္းဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၇(၁)၊ ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒ ပုဒ္မ ၆၆(ဃ)၊ ျငိမ္းခ်မ္းစြာ စီတန္းလွည့္လည္ခြင့္္ဥပေဒ၊ တခ်ိဳ႕ေသာ ကိုလိုနီေခတ္လက္က်န္ ျပစ္မႈဆိုင္ရာဥပေဒ ပုဒ္မမ်ားႏွင့္ အမ်ိဳးဘာသာ ေစာင့္ေရွာက္ေရးအမည္ခံ ဥပေဒမ်ား ပါ၀င္ေနသည္။

It is unknown how many of Burma’s more than 90,000 prisoners are Muslim or Rohingya, but members of these communities have long been singled out, detained and interrogated for being undocumented, with citizenship being systematically denied to them by the state.

ယခုႏွစ္လႊတ္ေပးလုိက္ေသာ အက်ဥ္းသား ၉၀၀၀ေက်ာ္တြင္ မြတ္စလင္(သို႔မဟုတ္)ရုိဟင္ဂ်ာ မည္မွ် ပါ၀င္သည္ကိုမသိရပါ။ သို႔ေသာ္အဆုိပါအသိုင္းအ၀ိုင္းမ်ားသည္ ၎တုိ႔၏ ႏုိင္ငံသားျဖစ္တည္မႈအား အစိုးရမွစနစ္တက်ျငင္းပယ္မႈႏွင့္အတူ ကာလရွည္ၾကာကတည္းက စာရင္း၊အင္းမရွိ ကြက္၍ ဖမ္းဆီးခံ၊ စစ္ေဆးေမးျမန္းခံခဲ့ရသူမ်ားျဖစ္သည္။


Background on the Burma Human Rights Network (BHRN)

BHRN is based in London and operates across Burma/Myanmar working for human rights, minority rights and religious freedom in the country. BHRN has played a crucial role in advocating for human rights and religious freedom with politicians and world leaders.

BHRNသည္ လန္ဒန္အေျခစိုက္လူအခြင့္ေရးအဖြဲ႕ျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံတ၀ွန္းရွိ လူနည္းစုအေရး၊ ဘာသာေရးလြတ္လပ္ခြင့္ႏွင့္ လူ႕အခြင့္ေရးမ်ားကုိ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္ေနသည့္အဖြဲ႕ျဖစ္သည္။ BHRN သည္ လူ႕အခြင့္ေရးဆုိင္ရာ၊ ဘာသာေရးလြတ္လပ္ခြင့္ဆုိင္ရာမ်ားအတြက္ ကမၻာ့ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ႏုိင္ငံေရးသမားမ်ားႏွင့္အတူ အေရးပါေသာအခန္းက႑မွ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။


Media Enquiries
Please contact:

Kyaw Win
Executive Director
Burma Human Rights Network (BHRN)
E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
T: +44(0) 740 345 2378


BHRN's STATEMENT PDF

Download (201.03 KB)

Slide thumbnail
Slide thumbnail
Slide thumbnail
Slide thumbnail
Slide thumbnail
Slide thumbnail
Slide thumbnail
Slide thumbnail
Slide thumbnail
Slide thumbnail
Slide thumbnail
Slide thumbnail

10 February, 2018

Slide thumbnail

February 07 2018, 21:44
MONOLOGUE FOR TWO:
HUMAN RIGHTS ACTIVIST
KYAW WIN

Slide thumbnail
Slide thumbnail
Slide thumbnail
Slide thumbnail
Slide thumbnail
Slide thumbnail
Slide thumbnail
Slide thumbnail
Slide thumbnail
Slide thumbnail

Events

 • NOWHERETORUN REPORT LAUNCH & PRESS CONFERENCE

  NOWHERETORUN REPORT LAUNCH & PRESS CONFERENCE

  "NOWHERE TO RUN"

  Report Launch & Press Conference


  Wed, 26 August 2020
  15:00 – 16:00 UK-Time

  SPEAKERs


  {{ Kyaw Win }} is the founder and Executive Director of the Burma Human Rights Network (BHRN) in London. He leads several different teams inside of Myanmar who are documenting human rights violations, violation of freedom of religion, the spread of hate speech and anti-Muslim pogroms.

  {{ Veronica Pedrosa }} is more than 20 years experience as a journalist and communicator, and she has played a key role at CNN, BBC World News, BBC World Service and Al Jazeera English, responding to breaking news, shaping coverage, managing and providing leadership to multicultural teams of journalists. Ms. Pedrosa is a communicator who is in demand to speak, host and moderate at international conferences, focusing on development, humanitarian issues, the environment and journalism. In the past, Ms. Pedrosa has worked with heads of state, high government officials, experts and philanthropists to produce informative debates on complex and controversial issues.cite>

  {{ Htike Htike }} is a Rohingya researcher, human rights defender and refugee advocate from Rakhine State, Myanmar. Htike holds a Master’s degree (MSc) in “The Politics of Conflict, Rights and Justice” from the School of Oriental and African Studies (SOAS), the University of London. Htike will be pursuing her PhD studies in Queen Mary, University of London, in September 2020.

  Since 2004, Htike has been involved in community development, humanitarian and protection work with Myanmar civil society, international organisations and the United Nations (UN) in Rakhine State, Irrawaddy Delta region and Yangon, Myanmar. From 2012 to 2018, She was involved with ASEAN grassroots movements for peace and democratisation in the region and she worked with the detainees, and refugees in Thailand and Indonesia. Htike established field-based networks to collect evidence and document human rights violations in Myanmar and Thailand including during the violence and mass displacement of Rohingya communities in 2016 and 2017.

  {{ Dr. Habib Ullah }} was born in an ethnic well-known Rohingya family in 1980. His father Saleh Ahmed was one of the pioneers of Rohingya movement in Arakan Burma (currently known as Rakhine, Myanmar). He has earned PhD in Electrical, Electronics and System Engineering from Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) in 2014 and served as Post- Doctoral Research Fellow in University Malaya under the department of Electrical Engineering, Faculty of Engineering three years. He has also been awarded his B.Sc Honors in Computer and Communication Engineering from International Islamic University Chittagong (IIUC), Bangladesh and M.Sc degree in Communication Engineering from International Islamic University Malaysia (IIUM) in 2003 and 2011.

  He worked as research assistant in several research project funded by government and non-government organization. He has authored and co-authored more than 50 International peer-reviewed journal articles and presented research work in 9 international conferences and published 8 book chapters. I was awarded as young scientist by International Union of Radio Science (URSI) in 2012, Zamalah research fellowship and best PhD research presenter in Universiti Kebangsaan Malaysia SPSA 2012. I was involved in Rohingya activity since childhood and actively serving as a member of Arakan Rohingya National Organization (ARNO) since 1999. He started working with ARNO as student member, in-charge education and youth development projects, representative in Malaysia till 2015. Currently, He is serving as ARNO central committee member, chair of Information and media department and representative for the United States of America.

  {{ Khin Ohmar }} is an experienced human rights, peace, justice and gender equality advocate from Burma and founder and chairperson of the Advisory Board of Progressive Voice, a local human rights research and advocacy organization.

  {{ Rachel Fleming }} is an independent consultant and human rights researcher who has spent 12 years working on human rights issues in Burma/Myanmar. Rachel primarily works to support local human rights organisations in their vital efforts to bring to light human rights violations, especially those impacting marginalised groups. She holds an MA in Human Rights Law with Distinction from the School of Oriental and African Studies, University of London.

  Location
  ZOOM
  TO REGISTER

 • ‘The Challenges of Human Rights in Burma’

  ‘The Challenges of Human Rights in Burma’

  ‘The Challenges of Human Rights in Burma’

  Tue, 19 November 2019
  13:00 – 14:30 GMT


  Kyaw Win is the founder and Executive Director of the Burma Human Rights Network (BHRN) in London. He leads several different teams inside of Myanmar who are documenting human rights violations, violation of freedom of religion, the spread of hate speech and anti-Muslim pogroms.

  Location
  University of Essex Colchester Campus
  Human Rights Seminar room, 5S.6.25
  Colchester
  CO4 3SQ

 • MYANMAR'S KILLING FIELDS + Q&A (12A)

  MYANMAR'S KILLING FIELDS + Q&A (12A)

  Sunday 28 Apr 2019, 13:00
  Membership discount will be applied after selecting your tickets

 • The ROHINGYA crisis : 6 Months on

  The ROHINGYA crisis : 6 Months on

 • Religious Intolerance in Burma

  Religious Intolerance in Burma

 • Human Rights and Violence In Regional ASEAN

  Human Rights and Violence In Regional ASEAN

 • PERSECUTION OF MUSLIMS IN BURMA

  PERSECUTION OF MUSLIMS IN BURMA

World News About Burma

 • Gambia files Rohingya genocide case against Myanmar at World Court: justice minister
 • Rohingya should be citizens or be given their own state, says Dr M
 • Rohingya urge UN rights expert to intercede with Thai officials
 • Rohingya girl makes emotional plea to UN refugee chief
 • Oral statement by Ms Yanghee Lee, Special Rapporteur on the situation of human rights in Myanmar at the 40th session of the Human Rights Council
 • Life for Rohingya women, the real and hidden crisis
 • Rohingya crisis: Bangladesh says it will not accept any more Myanmar refugees
 • Asia Investors Split With West Over Myanmar's Rohingya Crackdown
 • Rohingya Repatriation: Doubt lingers as conflict flares up in Myanmar
 • Silently, Burma is now expelling Rohingyas from its detention camps
 • Myanmar orders Rohingya to leave tense border zone
 • As the monsoons approach, the Rohingya refugees are desperate for hope
 • Humanitarian access worsening in Myanmar: UN official
 • Too many are looking away from Burma’s ethnic cleansing campaign
 • Amal Clooney to represent two Reuters journalists detained in Myanm
 • Burmese soldiers accused of escalating violence against northern minorities
 • U.N. chief 'shocked' by top Myanmar general's comments on Rohingya
 • Lawmakers call for pressure on Myanmar over Pyongyang ties
 • Australia condemns Myanmar violence and says offenders 'must be held to account'
 • UN genocide adviser: Indications Myanmar cleansing Rohingyas
 • Myanmar urged not to drag out case against Reuters reporters
 • Myanmar building military bases over Rohingya villages: Amnesty
 • I Saw a Genocide in Slow Motion
 • Former Rohingya MP, Aung Zaw Win, arrested in Myanmar
 • Rohingya demand help as Rakhine atrocities continue
 • The Genocide the U.S. Didn’t See Coming
 • MP calls for Aung San Suu Kyi to be stripped of Freedom of Dundee
 • Myanmar must take back Rohingyas with dignity: Lisa Curtis
 • Lisa Curtis: US will work towards the safe return of Rohingya
 • Gambia files Rohingya genocide case against Myanmar at World Court: justice minister

  THE HAGUE (Reuters)
  More than 730,000 Rohingya Muslims have fled to neighbouring Bangladesh since a 2017 crackdown by Myanmar’s military, which U.N. investigators say was carried out with “genocidal intent”. Buddhist majority Myanmar denies accusations of genocide.

  Gambia, a tiny, mainly Muslim West African nation, lodged its lawsuit after winning the support of the Organisation for Islamic Cooperation (OIC), which has 57 member states. Only a state can file a case against another state at the ICJ.

  “The aim is to get Myanmar to account for its action against its own people: the Rohingya”, Justice Minister Abubacarr Tambadou told a news conference in The Hague, where the U.N. court is based.

  https://www.reuters.com/


 • Rohingya should be citizens or be given their own state, says Dr M

  KUALA LUMPUR:
  The Rohingya should be treated as Myanmar nationals or be given a chance to form their own state, said Malaysian Prime Minister Dr Mahathir Mohamad.

  He said even though Malaysia generally does not wish to interfere in the internal affairs of other countries, it does so in this case due to the massacre or genocide that is happening in Myanmar.

  “Myanmar, of course, at one time was made up of many different states . . .

  www.freemalaysiatoday.com


 • Rohingya urge UN rights expert to intercede with Thai officials

  The Rohingya community in Thailand on Saturday urged visiting United Nations human rights expert Yanghee Lee to help improve their lot, as thousands of them in Myanmar have no legal status while many are still under detention.

  Thousands of Rohingya have fled their homes in Myanmar’s Rakhine state to seek better lives in Thailand for decades but the Thai authorities have not granted them any legal status on the grounds that they are stateless people . . . .

  news.thaivisa.com


 • Rohingya girl makes emotional plea to UN refugee chief

  A Rohingya girl recently wrote an emotional letter to a UN high official seeking the organization’s help in protecting tens of thousands of Rohingya children living in crowded makeshift camps in Bangladesh.

  “They have nowhere to go. They have no place to call home. They have no proper clothes on their bodies. They have no shoes under their feet. They have no books to read. They have no schools to go (to),” Jamalida Rafique, who now lives in Ireland, wrote to United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) Filippo Grandi.. . . . .

  www.yenisafak.com


 • Oral statement by Ms Yanghee Lee, Special Rapporteur on the situation of human rights in Myanmar at the 40th session of the Human Rights Council

  I am honoured to once again present my report to this Council on the situation of human rights in Myanmar. I have pointed out positive developments in Myanmar, as I have always done in the past, but sadly, more negative developments have emerged during the last reporting period. I take this opportunity now to provide some updates on issues raised in my report as well as to draw attention to some concerning new developments. For the sake of time, I will not repeat what I have said in my report. . . . .

  www.ohchr.org


 • Life for Rohingya women, the real and hidden crisis

  It is now 18 months since the plight of the Rohingya hit the headlines, when the mass exodus of people from Myanmar peaked following an escalation in violence. Since August 2017, more than 706,000 people, mostly women and children, have fled for safety across the border into Bangladesh. Many had seen family members killed, have been shot, suffered burns or are survivors of sexual violence. . . .

  The real and hidden crisis, during and in the aftermath of any conflict, displacement or natural disaster, is that women and girls are disproportionately exposed to sexual violence, increased loss of livelihoods and even their lives. After fleeing violence and discrimination in Myanmar these women and girls are now struggling to cope with the loss and trauma they have experienced, to stay safe in the camps and for basic survival . . .

  www.independent.co.uk


 • Rohingya crisis: Bangladesh says it will not accept any more Myanmar refugees

  Bangladesh has told the UN it cannot accept any more refugees from Myanmar, the first time the country has threatened to close its borders to Rohingya fleeing violence.

  Bangladesh is now sheltering more than a million Myanmar refugees in camps, some 700,000 of whom have poured over the border in the past 18 months having fled a military-led crackdown in Rakhine state where thousands were killed, women were raped and villages razed.. . . .

  www.theguardian.com


 • Asia Investors Split With West Over Myanmar's Rohingya Crackdown

  In a vast convention center in Naypyidaw, Myanmar’s sprawling and eerily empty capital, prospective investors listened politely as local companies pitched opportunities and government officials spoke of the country’s vast economic potential.

  Yet in the hallways, conversations drifted toward one topic: A military-led crackdown that drove more than 700,000 Rohingya Muslims from the country, prompting allegations of genocide and threats of renewed economic penalties from the U.S. and European Union. . . .

  www.bloomberg.com


 • Rohingya Repatriation: Doubt lingers as conflict flares up in Myanmar

  Uncertainty over Rohingya repatriation is likely to stay as conflict between the Myanmar military and the Arakan Army in Rakhine has escalated since early January, say experts.

  The situation poses challenges for Bangladesh in handling the one million refugees in Cox's Bazar, especially as tension between the host communities and the Rohingyas, and the risk of Rohingya radicalisation are rising, amid a fund shortage.. . . . .

  www.thedailystar.net


 • Silently, Burma is now expelling Rohingyas from its detention camps

  Over 700,000 Rohingya have been forcibly expelled from their ancestral lands in that country by a volatile mix of military aggression and religious persecution, with the country's government largely turning a blind eye or worse.

  State-sponsored violence has led to a massive exodus of the Rohingya from the country, a great human wave of refugees who have no choice but to flee for their lives before the onslaught . . . .

  www.washingtonexaminer.com


 • Myanmar orders Rohingya to leave tense border zone

  TOMBRU, Bangladesh: Myanmar security forces have resumed loudspeaker broadcasts near its border with Bangladesh ordering Rohingya Muslims to immediately leave a strip of no-man's land between the two countries, refugees said on Sunday (May 20).

  Around 6,000 refugees from the persecuted minority have been camping on the narrow stretch of land since fleeing a brutal military crackdown in Myanmar's west last August . . . .

  www.channelnewsasia.com


 • As the monsoons approach, the Rohingya refugees are desperate for hope

  Exhausted parents dragging toddlers through water and mud, babies carried in the arms of siblings little older than themselves, and horrifyingly tiny graves of children who did not survive the journey.

  This is the confronting scene we witnessed in January at the Rohingya refugee settlements surrounding Cox’s Bazar on our visit to South-East Bangladesh as co-chairs of the parliamentary friends of Unicef.. . . .

  www.theguardian.com


 • Humanitarian access worsening in Myanmar: UN official

  Ursula Mueller, assistant secretary-general for humanitarian affairs and deputy emergency relief coordinator, concluded her six-day mission to the country on Sunday. She visited several conflict-torn ethnic areas of Myanmar including western Rakhine state, northern Kachin state and northeastern Shan state.

  “When you cut that humanitarian lifeline, there is a very real human impact,” she said. . . .

  www.aa.com.tr


 • Too many are looking away from Burma’s ethnic cleansing campaign

  The writers insist that Buddhists must speak out about atrocities against the Rohingya, no matter how painful. “Like many around the world, we have been horrified by reports of widespread atrocities committed by Myanmar security forces ,” the letter says. “These have included mass rape, arson, enforced disappearances and extrajudicial killings that had included the sadistic murder and torture of young Rohingya children and infants . . .

  www.washingtonpost.com


 • Amal Clooney to represent two Reuters journalists detained in Myanm

  Prominent human rights lawyer Amal Clooney has joined the legal team representing two Reuters journalists detained in Myanmar. A court in Yangon has been holding preliminary hearings since January to decide whether Wa Lone, 31, and Kyaw Soe Oo, 28, will be charged under the colonial-era Officials Secrets Act, which carries a maximum penalty of 14 years in prison . . .

  www.reuters.com


 • Burmese soldiers accused of escalating violence against northern minorities

  Human rights atrocities and potential war crimes have been stepped up against other Burmese minorities while the world has been distracted by the ethnic cleansing of Rohingya Muslims, a new United Nations report has revealed . . .

  www.telegraph.co.uk


 • U.N. chief 'shocked' by top Myanmar general's comments on Rohingya

  U.N. chief Guterres said in a statement on Monday he was “shocked” at the comments, and urged “all leaders in Myanmar to take a unified stance against incitement to hatred and to promote communal harmony”. . .

  www.reuters.com


 • Lawmakers call for pressure on Myanmar over Pyongyang ties

  WASHINGTON >> The Trump administration has slapped sanctions on companies across the globe to punish illicit trade with nuclear-armed North Korea, yet Myanmar, which is suspected of acquiring ballistic missile systems from the pariah state, has escaped the full force of the “maximum pressure” campaign . . .

  www.news-herald.com


 • Australia condemns Myanmar violence and says offenders 'must be held to account'

  Australia has told Myanmar that international observers must be allowed into the isolated Rakhine state to monitor the situation of Rohingya still living there, and to supervise the return of any of those who have fled and wish to come back. . .

  www.theguardian.com


 • UN genocide adviser: Indications Myanmar cleansing Rohingyas

  UNITED NATIONS — The U.N. adviser on preventing genocide said Tuesday that all information he has received indicates the Myanmar government intended to get rid of Rohingya Muslims in Rakhine state and possibly even destroy them “which, if proven, would constitute the crime of genocide”. . .

  www.washingtonpost.com


 • Myanmar urged not to drag out case against Reuters reporters

  YANGON (Reuters) - Some international observers urged Myanmar on Wednesday not to drag out legal proceedings against two Reuters journalists, as they appeared in court for the 10th time since they were arrested in December and accused of possessing secret government papers . . .

  uk.reuters.com


 • Myanmar building military bases over Rohingya villages: Amnesty

  Security forces have bulldozed houses and started constructing at least three new security facilities in Myanmar's western Rakhine state, said Amnesty International's Remaking Rakhine State report, which was published on Monday . . .

  www.aljazeera.com


 • I Saw a Genocide in Slow Motion

  Sometimes Myanmar uses guns and machetes for ethnic cleansing, and that’s how Sono Wara earlier lost her mother and sister. But it also kills more subtly and secretly by regularly denying medical care and blocking humanitarian aid to Rohingya, and that’s why her twins are gone . . .

  www.nytimes.com


 • Former Rohingya MP, Aung Zaw Win, arrested in Myanmar

  Aung Zaw Win, a major property tycoon and former MP for the Union Solidarity and Development party, was arrested at Yangon international airport on Wednesday as he was about to leave on a business trip to Bangkok . . .

  www.theguardian.com


 • Rohingya demand help as Rakhine atrocities continue

  MORE THAN 100 women were gang-raped. One was raped in front of people she loved and later killed. Even a woman eight months’ pregnant was raped.

  Sultana Razia, a Rohingya teacher from Chittagong, exposed such atrocities perpetrated against her . . .

  www.nationmultimedia.com


 • The Genocide the U.S. Didn’t See Coming

  Barack Obama was determined to open up to Myanmar. Now the country’s military is slaughtering its most vulnerable ethnic group. Could the United States have prevented it? . . .

  By NAHAL TOOSI March/April 2018

  www.politico.com • MP calls for Aung San Suu Kyi to be stripped of Freedom of Dundee

  Dundee West MP Chris Law has said it is time for Myanmar leader Aun San Suu Kyi to be stripped of the freedom of the city over her country’s treatment of Rohingya Muslims . . .

  Mr Law and other members of the International Development Committee were . . .

  www.thecourier.co.uk

 • Myanmar must take back Rohingyas with dignity: Lisa Curtis

  Myanmar has to take back the Rohingya refugees from Bangladesh after ensuring their security and dignity, Deputy Assistant to US President Donald Trump Lisa Curtis says on March 3, 2018. In the Reuters file photo, Rohingya refugee children fly improvised kites at Kutupalong refugee camp near Cox's Bazar . . .

  www.thedailystar.net
 • Lisa Curtis: US will work towards the safe return of Rohingya

  Lisa Curtis, deputy assistant to US President Donald Trump and senior director for South and Central Asia at the National Security Council at the White House, has lauded Bangladesh for its extensive humanitarian support to the persecuted Rohingya refugees from strife-torn Rakhine state of Myanmar . . .

  www.dhakatribune.com

Facebook

Twitter