အစိုးရတစ္ရပ္တည္းက ေထာင္လည္းခ်၊ လြတ္ျငိမ္းလည္းေပး

(သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္)24 April 2019, London, UK – Burmese Muslims and ethnic Rohingya were among those missing from the more than 9,000 prisoners pardoned last week by Burma’s President Win Myint to mark the annual Thingyan festival.

၂၀၁၉၊ ဧၿပီ ၂၄။ လန္ဒန္၊ ယူေက။ သႀကၤန္ႏွစ္သစ္ကူးအထိမ္းအမွတ္အေနျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္သမၼတဦး၀င္းျမင့္၏ ျပစ္ဒဏ္လြတ္ျငိမ္း သက္သာခြင့္ေပးခဲ့ေသာ အက်ဥ္းသား ၉၀၀၀ေက်ာ္တြင္ ျမန္မာမြတ္စလင္မ်ားႏွင့္ ရိုဟင္ဂ်ာလူမ်ိဳးမ်ား ပါ၀င္ျခင္းမရွိေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။

The Burmese government regularly grants pardons—not to be confused with amnesty—to coincide with the Buddhist New Year, largely to those serving sentences for minor drug offenses. Only two political prisoners were sent home this year, according to the Assistance Association for Political Prisoners and multiple media reports. There are hundreds remaining behind bars.

ျမန္မာအစိုးရအေနျဖင့္ ဗုဒၶဘာသာႏွစ္သစ္ကူးႏွင့္တိုက္ဆိုင္ၿပီး မူးယစ္ေဆးမႈျဖင့္အက်ဥ္းက်ေနသူ အက်ဥ္းသားအမ်ားအျပားကုိ လြတ္ျငိမ္းသက္သာခြင့္ေပးေလ့ရွိသည္။ ယခုႏွစ္တြင္ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသား ၂ ဦးသာ အိမ္ျပန္လာႏုိင္ခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ ရာႏွင့္ခ်ီေသာ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ား က်န္ရွိေနေသး ေၾကာင္း ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြဲ႕(AAPP)ႏွင့္ မီဒီယာမ်ား၏ ေဖာ္ျပ ခ်က္အရ သိရသည္။

The Burma Human Rights Network (BHRN) reminds international actors that the practice of “New Year pardons” is itself indicative of the highly centralised power structure that persists in Burma. BHRN opposes a system in which those persecuted by the state are forced to rely on the “forgiveness” of this same state in order to be granted the freedom it took from them.

ႏွစ္သစ္ကူးလြတ္ၿငိမ္းခြင့္ေပးျခင္းသည္ ဗဟိုကခ်ဳပ္ကိုင္မႈစနစ္ကို ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဆက္လက္ လြန္ကဲစြာက်င့္သုံးေနျခင္း၏ ျပရုပ္ျဖစ္ေၾကာင္း ႏုိင္ငံတကာမွလႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္သူမ်ားကုိ BHRN က အသိေပးလုိသည္။ အစိုးရ၏ ႏွိပ္ကြပ္ဖမ္းဆီးခံရသူတို႔မွာ သူတို႔၏လြတ္လပ္မႈအတြက္ ယင္းအစုိးရ၏ "ခြင့္လႊတ္ျခင္း”အေပၚ၌သာ အလြန္အမင္းမွီခိုအားထားေနရသည့္ အဆုိပါစနစ္ကို BHRN မွ ဆန္႔က်င္သည္။

“The National League for Democracy government calls its pardons a humanitarian gesture. However, a greater show of humanity—and justice—would be to repeal discriminatory laws and to actively address the structural inequalities that cause thousands of vulnerable people to be imprisoned in the first place,” BHRN Executive Director Kyaw Win said.

"အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္အစိုးရသည္ လြတ္ျငိမ္းခြင့္ကို လူသားခ်င္းစာနာမႈ၏ အရိပ္ အေယာင္အျဖစ္ျပေနေသာ္လည္း တကယ့္လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈရွိေစရန္ႏွင့္ တရားမွ်တမႈ ေဖာ္ေဆာင္ေစရန္ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈရွိသည့္ ဥပေဒမ်ားကိုပယ္ဖ်က္ရန္လိုအပ္တယ္။ ခုခံႏုိင္စြမ္းမရွိသည့္ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာ ျပည္သူမ်ားကို ခ်က္ခ်င္းဖမ္းဆီးေထာင္ခ်မႈမ်ားျဖစ္ေစတဲ့ လုပ္နည္း လုပ္ဟန္ အလြဲမ်ား၊ မမွ်တမႈမ်ားကိုလည္း အေရးတယူ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းဖုိ႔လိုပါတယ္" ဟု BHRN ၏ အမႈေဆာင္ဒါရိုက္တာ ဦးေက်ာ္၀င္းက ေျပာသည္။

These laws include Article 17(1) of the Unlawful Associations Act, Section 66(d) of the Telecommunications Law, the Peaceful Assembly Law, various sections of Burma’s colonial-era Penal Code, and the so-called “Protection of Race and Religion” Laws.

အဆိုပါဥပေဒမ်ားတြင္ မတရားအသင္းဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၇(၁)၊ ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒ ပုဒ္မ ၆၆(ဃ)၊ ျငိမ္းခ်မ္းစြာ စီတန္းလွည့္လည္ခြင့္္ဥပေဒ၊ တခ်ိဳ႕ေသာ ကိုလိုနီေခတ္လက္က်န္ ျပစ္မႈဆိုင္ရာဥပေဒ ပုဒ္မမ်ားႏွင့္ အမ်ိဳးဘာသာ ေစာင့္ေရွာက္ေရးအမည္ခံ ဥပေဒမ်ား ပါ၀င္ေနသည္။

It is unknown how many of Burma’s more than 90,000 prisoners are Muslim or Rohingya, but members of these communities have long been singled out, detained and interrogated for being undocumented, with citizenship being systematically denied to them by the state.

ယခုႏွစ္လႊတ္ေပးလုိက္ေသာ အက်ဥ္းသား ၉၀၀၀ေက်ာ္တြင္ မြတ္စလင္(သို႔မဟုတ္)ရုိဟင္ဂ်ာ မည္မွ် ပါ၀င္သည္ကိုမသိရပါ။ သို႔ေသာ္အဆုိပါအသိုင္းအ၀ိုင္းမ်ားသည္ ၎တုိ႔၏ ႏုိင္ငံသားျဖစ္တည္မႈအား အစိုးရမွစနစ္တက်ျငင္းပယ္မႈႏွင့္အတူ ကာလရွည္ၾကာကတည္းက စာရင္း၊အင္းမရွိ ကြက္၍ ဖမ္းဆီးခံ၊ စစ္ေဆးေမးျမန္းခံခဲ့ရသူမ်ားျဖစ္သည္။


Background on the Burma Human Rights Network (BHRN)

BHRN is based in London and operates across Burma/Myanmar working for human rights, minority rights and religious freedom in the country. BHRN has played a crucial role in advocating for human rights and religious freedom with politicians and world leaders.

BHRNသည္ လန္ဒန္အေျခစိုက္လူအခြင့္ေရးအဖြဲ႕ျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံတ၀ွန္းရွိ လူနည္းစုအေရး၊ ဘာသာေရးလြတ္လပ္ခြင့္ႏွင့္ လူ႕အခြင့္ေရးမ်ားကုိ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္ေနသည့္အဖြဲ႕ျဖစ္သည္။ BHRN သည္ လူ႕အခြင့္ေရးဆုိင္ရာ၊ ဘာသာေရးလြတ္လပ္ခြင့္ဆုိင္ရာမ်ားအတြက္ ကမၻာ့ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ႏုိင္ငံေရးသမားမ်ားႏွင့္အတူ အေရးပါေသာအခန္းက႑မွ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။


Media Enquiries
Please contact:

Kyaw Win
Executive Director
Burma Human Rights Network (BHRN)
E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
T: +44(0) 740 345 2378


BHRN's STATEMENT PDF

Download (201.03 KB)