အေျခခံရပုိင္ခြင့္ကုိ မဲခြဲ၍မရ : မေကြးတုိင္း၊ ေခ်ာက္ၿမိဳ႕က မြတ္စလင္ မ်ား လြတ္လပ္စြာကိုးကြယ္ခြင့္ ျငင္းပယ္ခံရ


( 1 ) BHRN condemns the rejection of a plea by local Muslims in Chauk Township, Magwe Region, for permission to resume worship in two mosques in the town. These mosques were set on fire by mobs during riots in 2006. The head of the Township Administration Department rejected the proposal after conducting a public vote on whether to honour the plea.

(၁) မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး ေခ်ာက္ၿမိဳ႕တြင္ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္က ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ဘာသာေရး၊ လူမ်ိဳးေရးပဋိပကၡအတြင္း မီးရႈိ႕ ဖ်က္ဆီး ပိတ္ပင္ခံခဲ့ရေသာ ဗလီ၀တ္ေက်ာင္းႏွစ္ခုကို ျပန္လည္ ၀တ္ျပဳခြင့္ရရန္ ေဒသခံမြတ္စလင္တို႔၏ ေတာင္းဆိုမႈအား ျငင္းပယ္လိုက္ျခင္းအေပၚ BHRN အေနျဖင့္ ကန္႔ကြက္ရႈတ္ခ်ပါသည္။ ေဒသခံမြတ္စလင္တို႔၏ တင္ျပေတာင္းဆိုမႈကို ၿမိဳ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး က ရပ္ကြက္အတြင္း ဆႏၵမဲေကာက္ယူကာ ပယ္ခ် လိုက္ ျခင္းျဖစ္သည္။

( 2 ) On 26 January 2017, the trustees of the two mosques requested that the Chief Minister of Magwe Region grant permission for Muslims to resume worship in the mosques. Subsequently, in the meeting number 40/2017 of the Regional Government (held on 30 October 2017) it was decided to grant permission for worship to resume in the mosques, but they did not allow for the renovation of the sites. The decision was mentioned in Paragraph 25 of the resolution of the meeting.

(၂) ၂၀၁၇ ဇန္န၀ါရီလ ၂၆ ရက္ေန႔တြင္ သက္ဆုိင္ရာ ဗလီေဂါပကအဖြဲ႕၀င္မ်ားက ဗလီ၀တ္ေက်ာင္းေတာ္မ်ား၌ ျပန္လည္ ၀တ္ျပဳခြင့္ရရန္ မေကြးတုိင္း၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ထံ ေတာင္းခံခဲ့ရာ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၃၀ ရက္ေန႔က ျပဳလုပ္ေသာ မေကြးတုိင္းအစိုးရအဖြဲ႕ အစည္းအေ၀း အမွတ္ စဥ္ (၄၀/၂၀၁၇) ဆုံးျဖတ္ခ်က္ အပုိဒ္(၂၅)အရ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ျခင္း မျပဳဘဲ ၀တ္ျပဳႏိုင္ရန္ ခြင့္ျပဳခ်က္ေပးေၾကာင္း ဆုံးျဖတ္ခဲ့သည္။

( 3 ) However, the Township Administration of Chauk Township delayed the implementation of the resolution agreed to by the Magwe Region government. It also failed to remove the “restricted area” signs placed outside of the mosques.

(၃) သို႔ေသာ္ တိုင္းအစုိးရ၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကို ေခ်ာက္ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕က ယေန႔တုိင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းမရွိဘဲ တားျမစ္နယ္ေျမဆုိင္းဘုတ္အားလည္း ဖယ္ရွားျခင္းမျပဳဘဲ အခ်ိန္ဆြဲထားခဲ့ပါသည္။

( 4 ) The mosques’ board of trustees reminded the District Administration Department on 20 January 2019 and the Township Administration and Development Affairs Department on 10 March that it was necessary to implement the decision recorded by the regional government. The township authorities then planned to hold a public vote to decide whether to grant Muslims permission to resume worship in the two mosques.

(၄) တိုင္းအစိုးရ၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေပးရန္ သက္ဆုိင္ရာဗလီေဂါပကအဖြဲ႕မွ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ ၂၀ရက္ေန႔တြင္ ခရိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဦးစီးဌာန သို႔လည္းေကာင္း၊ မတ္လ ၁၀ ရက္ေန႔တြင္ ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ စည္ပင္သာယာေရးဌာန တုိ႔ထံလည္းေကာင္း ထပ္မံေတာင္းဆိုရာတြင္ ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနက ဗလီတြင္ ျပန္လည္၀တ္ျပဳခြင့္ ျပဳသင့္/မသင့္ကို ေဒသခံလူထုထံမွ ဆႏၵမဲေကာက္ခံရန္ စီစဥ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

( 5 ) The officials from the Township Administration and Municipal Department went to the residences of 700 families in Wards 9 and 10, where the Myoma and Mingalar Jemaah mosques are located, to collect votes from residents on the request put forward by area Muslims. The authorities later said the proposal was rejected as 427 households voted against allowing Muslims to pray in the mosques in question.

(၅) ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ စည္ပင္သာယာေရးဌာနတုိ႔၏ ဦးေဆာင္မႈျဖင့္ မတ္လ ၃၀ ႏွင့္ ၃၁ ရက္ေန႔တို႔တြင္ ၿမိဳ႕မဗလီႏွင့္ မဂၤလာဂ်ာေမဗလီရွိရာ ရပ္ကြက္(၉)ႏွင့္ ရပ္ကြက္(၁၁)ရွိ ျပည္သူမ်ားထံ တစ္အိမ္တက္ဆင္း ဆႏၵမဲေကာက္ခံခဲ့သည္။ အဆိုပါရပ္ကြက္ႏွစ္ခုမွ အိမ္ေထာင္စု ၇၀၀ ေက်ာ္ရွိသည့္အနက္ ကန္႔ကြက္မဲ ၄၂၇ မဲျဖင့္ ပိတ္ပင္ခံဗလီေက်ာင္းမ်ား ျပန္လည္၀တ္ျပဳခြင့္ရေရး ေတာင္းဆိုခ်က္ကို ပယ္ခ်လုိက္သည္။

( 6 ) The move by the Chauk Township General Administration Department is not only a clear breach of an order from the Magwe Region government, it has also stirred up hatred among the members of different religions and risks inciting further hostilities.

(၆) ေခ်ာက္ၿမိဳ႕နယ္အုုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕၏ အဆိုပါလုုပ္ရပ္မွာ မေကြးတိုင္းအစုိးရမွဆုံးျဖတ္ထားေသာ အထက္အမိန္႔ကိုဆန္႔က်င္ေသြဖည္ရာ ေရာက္သည့္အျပင္ေဒသခံမ်ားအၾကားလူမ်ိဳးေရးအမုန္းပြားမႈ၊ရန္လိုမႈမ်ားျဖစ္ေပၚေစရန္လႈံ႕ေဆာ္သည့္မွားယြင္းေသာလုပ္ရပ္ပင္ျဖစ္သည္။

( 7 ) Moreover, the move to make a decision on the use of a religious site through public vote is also in breach of Section 354 (D) of the 2008 Constitution. This section states that every citizen has the right to develop their language, literature, culture, religion, and customs without prejudice to the relations between one national race and another or among national races and to other faiths.

(၇) ထု႔ိအျပင္ ဘာသာေရးအေဆာက္အအုံတစ္ခုကို ဘာသာမတူသူမ်ား၏ မဲဆႏၵျဖင့္ ခြင့္ျပဳ/မျပဳ ဆုံးျဖတ္ျခင္းမွာ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒပုဒ္မ ၃၅၄(ဃ)ႏွင့္လည္း ဆန္႔က်င္ေနပါသည္။ ပုဒ္မ ၃၅၄(ဃ)တြင္ တုိင္းရင္းသား အခ်င္းခ်င္း ကိုေသာ္လည္းေကာင္း၊ အျခားဘာသာသာသနာကိုေသာ္လည္းေကာင္း ထိခိုက္နစ္နာမႈမရွိေစဘဲ မိမိခ်စ္ခင္ျမတ္ႏိုး သည့္ စကား၊ စာေပ၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ ကုိးကြယ္သည့္ ဘာသာသာသနာႏွင့္ ဓေလ့ထုံးတမ္းမ်ားကို လြတ္လပ္စြာ ေဆာင္ရြက္ပိုင္ခြင့္ေပးထားသည္။

( 8 ) Similarly, the move is in violation of Article 363 of the Constitution, which calls for protection of the religions accepted by the State—including Islam. The administrative authorities have the duty to protect the rights of minority religions to practice their faith freely.

(၈) အလားတူ အေျခခံဥပေဒပုဒ္မ(၃၆၃)တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္သည္ အစၥလာမ္အပါအ၀င္ အသိအမွတ္ျပဳထားေသာ ဘာသာ သာသနာမ်ားကို တတ္ႏုိင္သမွ် ကူညီေစာင့္ေရွာက္မည္ဟုပါရွိသျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာပုိင္အေနျဖင့္ လူနည္းစုမ်ား၏ ဘာသာေရး က်င့္သုံးမႈ လြတ္လပ္စြာေဆာင္ရြက္ႏုိင္ခြင့္ကို အကာအကြယ္ေပးရန္ တာ၀န္ရွိေနပါသည္။

( 9 ) According to a statistics released by the Administration Department, there are more than 1,300 Muslims living in Chauk and two Islamic religious buildings in the town. BHRN calls on the authorities to reopen the two mosques, as local Muslims are currently unable to worship on important religious occasions.

(၉) ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဌာန၏ စာရင္းထုတ္ျပန္ခ်က္အရ ေခ်ာက္ၿမိဳ႕တြင္ အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္လူဦးေရ ၁၃၀၀ ေက်ာ္ရွိၿပီး အစၥလာမ္ဘာသာေရးအေဆာက္အအုံ ၂ ခုရွိေၾကာင္း သိရသည္။ အဆိုပါ ဗလီ ၂လုံးမွာ ပိတ္ပင္ခံ ထားရသည့္အတြက္ ၿမိဳ႕ခံမြတ္စလင္မ်ား၏ အစၥလာမ္ဘာသာေရးဆုိင္ရာ ၀တ္ျပဳဆုေတာင္းျခင္း၊ ေန႔ထူးေန႔ျမတ္မ်ား တြင္ တရားအားထုတ္ျခင္း စသည္တုိ႔ မျပဳလုပ္ႏုိင္ဘဲ ကာလရွည္ၾကာစြာ အခက္အခဲမ်ိဳးစုံနဲ႔ ရင္ဆုိင္ေနရသျဖင့္ ဖ်က္ဆီး ပိတ္ပင္ခံ ဗလီႏွစ္လုံးအား အျမန္ဆုံး ျပန္လည္ဖြင့္လွစ္ ၀တ္ျပဳခြင့္ျပဳရန္ BHRN က ေတာင္းဆိုပါသည္။

( 10 ) Instead of protecting the rights enshrined in Article 18 of the Universal Declaration of Human Rights and in the 2008 Constitution, the local authorities sought public vote as a method to make a binding decision on a religious issue, and an issue of fundamental rights. We strongly condemn such a move. We believe that it could set a dangerous precedent in resolving outstanding issues related to other mosques in the country, as well as encourage hostilities against the Muslim community and ruin any existing harmony that they share with their neighbours.

(၁၀) ႏုိင္ငံတကာ လူ႕အခြင့္ေရးေၾကညာစာတမ္း (UDHR)အပိုဒ္(၁၈) ႏွင့္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒက ေပးအပ္ထားေသာ အေျခခံအခြင့္ေရးျဖစ္သည့္ လြတ္လပ္စြာ ယုံၾကည္ကုိးကြယ္ခြင့္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေပးရမည့္အစား ရပ္ကြက္လူထုမဲဆႏၵျဖင့္ အဆုံးအျဖတ္ရယူခဲ့ျခင္းကို လုံး၀ရႈတ္ခ်ပါသည္။ အျခားၿမိဳ႕နယ္မ်ားရွိ ပိတ္ပင္ခံ ဗလီေက်ာင္း မ်ားတြင္ပါ အလားတူ က်င့္သုံးလာႏိုင္ဖြယ္ရွိၿပီး အသိုင္းအ၀ိုင္းႏွစ္ခုအၾကား ရန္လုိမုန္းထားကာ လူမႈသဟဇာတ ပ်က္ျပားေစမည့္ အႏၱရာယ္လည္း ရွိေနပါသည္။

( 11 ) We call on the State leaders take legal action against staff members at the local level who are contributing to the furthering of tension between Buddhist and Muslim communities.

(၁၁) ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ားႏွင့္ မြတ္စလင္မ်ားအၾကား တင္းမားမႈျဖစ္လာေစရန္ တြန္းအားေပးေနသည့္ ေအာက္ေျခ၀န္ထမ္း အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား အျမန္ဆုံးေဖာ္ထုတ္ အေရးယူေပးပါရန္ ႏုိင္ငံေတာ္အဆင့္တာ၀န္ရွိသူမ်ားကုိ ေတာင္းဆုိပါသည္။

( 12 ) As a demonstration of commitment to social harmony and religious tolerance, BHRN calls for the reopening of mosques across Myanmar that have been damaged during riots and subsequently closed

(၁၂) ျမန္မာႏုိင္ငံအႏွံ႔အျပားတြင္ ပဋိပကၡျဖစ္ပြားမႈေၾကာင့္ ဖ်က္ဆီးပိတ္ပင္ခံထားရေသာ အလားတူ ဗလီ၀တ္ေက်ာင္း အမ်ားအျပားရွိၿပီး အဆိုပါ ဗလီ၀တ္ေက်ာင္းမ်ားကုိလည္း အျမန္ဆုံးျပန္လည္ဖြင့္လွစ္ကာ လူမႈေရးသဟဇာတႏွင့္ ဘာသာေရးသေဘာထားႀကီးမႈကို ေဖာ္ထုတ္ျပသရန္ BHRNက ေတာင္းဆိုလိုက္သည္။

Background on the Burma Human Rights Network (BHRN)
BHRN is based in London and operates across Burma/Myanmar working for human rights, minority rights and religious freedom in the country. BHRN has played a crucial role in advocating for human rights and religious freedom with politicians and world leaders.

Media Enquiries
Please contact:

Kyaw Win
Executive Director
Burma Human Rights Network (BHRN)
E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
T: +44(0) 740 345 2378


BHRN's STATEMENT PDF

Download (216.19 KB)